اسامی پادشاهان صفوی ومدت سلطنت هریك
توسط : setareye_sahar
1.  شاه اسماعیل اول (905-930 ه-ق )2.  شاه طهماسب اول پسرشاه اسماعیل اول (930-984)3.  شاه اسماعیل دوم پسر شاه طهماسب دوم (984-985)4.  سلطان محمدخدابنده پسرشاه اسماعیل دوم (985-996)5.  شاه عباس اول پسرسلطان محمدخدابنده(996-1038)6.  شاه صفی پسر صفی میرزا،نوه شاه عباس اول (1038-1052)7.  شاه عباس دوم پسرشاه صفی (1052-1077)8.  شاه سلیمان پسرشاه عباس دوم (1077-1105)9.  شاه سلطان حسین پسرشاه سلیمان (1105-1135)10.       شاه طهماسب دوم پسرشاه سلطان حسین (1135-1145)11.       شاه عباس سوم پسر شاه طهماسب دوم (1145-1148)12.       سلیمان دوم (45روزدرسال 1163 ه-ق )13.       اسماعیل سوم (1163-1165 ه-ق )
سه شنبه 2/4/1388 - 16:24
پسندیدم 0
UserName