یک استکان چای
توسط : drmgangineh"ینین" استاد ژاپنی در دوره "میجی"، یک استاددانشگـاه را پذیرفت که می خواست از او در مورد ذن سوالاتی بکند.
ینین چای را دراستکان مهمان خود سرازیر کرد و ادامه داد به ریختن آن. استاد دانشگاه که استکان چایرا در حال سرازیر شدن می دید نتوانست جلوی خودش را بگیرد وگفت:
 
استکان پر شده. دیگر جایی ندارد!
ینین به او گفت:
 
مثل این استکان، تو هم از اعتقادات وتفکرات خودت پر شده ای. چطور می توانم به تو ذن را توضیح بدهم اگر که استکانت را ازپیش خالی نکنی؟

 

پنج شنبه 3/2/1388 - 14:54
پسندیدم 0
UserName