شعر
توسط : setareye_sahar

حكایت عشق،حكایت جالبی است.فراموش شدگان هیچگاه فراموش كنندگان رافراموش نمی كنند.

پنج شنبه 27/1/1388 - 21:14
پسندیدم 0
UserName
x