شعر
توسط : setareye_sahar

مردی كه كوه راازمیان برداشت ،كسی بودكه شروع به برداشتن سنگ ریزه هاكرد.

پنج شنبه 27/1/1388 - 21:10
پسندیدم 0
UserName
x