شعر
توسط : setareye_sahar

یك دروغگومی توانددور دنیابرود، ولی نمی تواندمراجعت كند.

پنج شنبه 27/1/1388 - 21:7
پسندیدم 0
UserName
x