شعر
توسط : setareye_sahar

بی خبرازهمدیگرآسودن چه سود،برمزارمردگان نالیدن چه سود،زنده رابایدبه فریادش رسید ورنه برسنگ مزارش آب پاشیدن چه سود.

پنج شنبه 27/1/1388 - 21:5
پسندیدم 0
UserName
x