شعر
توسط : setareye_sahar
بدترین اشتباه مااین است ،توجه به خطای دیگران.
پنج شنبه 27/1/1388 - 20:58
پسندیدم 0
UserName
x