شعر
توسط : setareye_sahar

ای كه می دانی ندارم غیردرگاهت پناهی،دیگرازمن برمگردان روی خود،گاهی نگاهی.

پنج شنبه 27/1/1388 - 20:54
پسندیدم 0
UserName
x