شعر
توسط : setareye_sahar

آن دیده ی شوخ می دهددل به كمندخواهی ندهی دل به كسی،دیده ببند.

پنج شنبه 27/1/1388 - 20:54
پسندیدم 0
UserName
x