شعر
توسط : setareye_sahar

آنگونه باش كه عمی باتوبودن یك لحظه ولحظه ای بی توبودن،یك عمرباشد.

پنج شنبه 27/1/1388 - 20:48
پسندیدم 0
UserName
x