شعر
توسط : setareye_sahar

تكیه بردیواركردم خاك برپشتم نشست، دوستی باهركه كردم عاقبت قلبم شكست، آن قدررنجی كه دنیابردل مامی كند، بردل هركس كنداوترك دنیاكند.

پنج شنبه 27/1/1388 - 20:44
پسندیدم 0
UserName
x