شعر
توسط : setareye_sahar

دلم امشب هوای گریه داره ،ولی چشمانم دگراشكی نداره خداونداكسی تنهانباشد،اگرباشددراین دنیانباشد.

پنج شنبه 27/1/1388 - 20:42
پسندیدم 0
UserName
x