باغ آیینه ای

چشم زیبای تو پیوسته تماشا دارد

 جلوه چشـــــــم تو زیبایی دریا دارد

 

آسمان با همه گستردگی و زیبایی

در نگاه تو اگر مــــــحو شود جا دارد

 

پشت پرچین نگاهت به تماشا پیداست

باغ ســــــــبزی که فراوان گل زیبا دارد

 

باغ آیینه ای چشــــــــم تماشایی تو

هر زمان می نگری نرگس شهلا دارد

 

می نابی که من از خوردن ان محرومم

گردش چشم تو در ســــــاغر مینا دارد

 

می شود هر نظر از برق نگاهت فهمید

که نگاهت هـــوس ســــــوختن ما دارد

 

باز در سایه گیســـــــوی بلندت دل من

شکوه از دست تو و این شب یلدا دارد

 

باز کن حلقه گیسوی شکن در شکنت

که دل خســـته من سلسله در پا دارد

 

غیر یک جرعه شراب از لب شیرین تو نیست

آنچه خســــــرو به دعــــــا از تــــو تمنا دارد

شنبه 15/1/1388 - 16:10
پسندیدم 0
UserName