مرا كسی نساخت...

مرا كسی نساخت٬ خدا ساخت٬ نه آنچنان كه كسی می خواست كه من كسی نداشتم

 

كسم خدا بود٬ كس بی كسان !

 

او بود كه مرا ساخت آنچنان كه خودش خواست٬

 

نه از من پرسید٬ نه از آن "من دیگرم"!

 

دکتر شریعتی

شنبه 24/12/1387 - 22:8
پسندیدم 0
UserName