یاد من کن ... یاد من کن...

هر کجا سازی شنیدی ، شعر رو آوازی شنیدی

 

از دلی رازی شنیدی

 

چون شدی گرم شنیدن ، وقت آه از دل کشیدن

 

یاد من کن ... یاد من کن

سه شنبه 15/11/1387 - 20:9
پسندیدم 0
UserName