جمله های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی
توسط : imanmi

One song can spark a moment


یک آهنگ می تواند لحظه ای جدید را بسازد


One flower can wake the dream


یك گل میتواند بهار را بیاورد


One tree can start a forest


یك درخت می تواند آغاز یك جنگل باشد


One bird can herald spring


یك پرنده می تواند نوید بخش بهار باشد


One smile begins a friendship


یك لبخند میتواند سرآغاز یك دوستی باشد


One handclasp lifts a soul


یك دست دادن روح انسان را بزرگ میكند


One star can guide a ship at sea


یك ستاره میتواند كشتی را در دریا راهنمایی كند


One word can frame the goal


یك سخن می تواند چارچوب هدف را مشخص كند


One vote can change a nation


یك رای میتواند سرنوشت یك ملت را عوض كنند


One sunbeam lights a room


یك پرتو كوچك آفتاب میتواند اتاقی را روشن كند


One candle wipes out darkness


یك شمع میتواند تاریكی را از میان ببرد


One laugh will conquer gloom


یك خنده میتواند افسردگی را محو كند


One hope will raise our spirits


یك امید روحیه را بالا می برد


One touch can show you care


یك دست دادن می تواند ارزش شما رانشان دهد.


One voice can speak with wisdom


یک سخن نشانگر عقل شماست


One heart can know what"s true


یك قلب میتواند حقیقت را تشخیص دهد


One life can make a difference


یك زندگی میتواند متفاوت باشد


You see, it"s up to you


شما میبینی پس تصمیم با شماست

شنبه 12/11/1387 - 8:21
پسندیدم 0
UserName