صدا زنده است یا مرده؟

صدا زنده است یا مرده؟

 

رنگ ها بخشی از پیکره ای زنده اند یا مرده ؟!

 

آذین بند و رخت چطور؟

 

اگر کسی در این پرسش ها خوب بنگرد خواهد دید همه آنها دارای روان و نیرو هستند

 

یک آوای زیبا می تواند شما را از خود بی خود کند

 

رنگی ویژه می تواند شما را آرامش و یا به خشم در آورد

 

و یا پدیده های بی جانی همچون نامه و جامه و ... به صد زبان با شما گفتگو می کنند

 

همه آنها در حال سرودن آواز خوش دمادم زندگی اند

چهارشنبه 9/11/1387 - 14:11
پسندیدم 1
UserName