درباره ولایت و امامت مولى الموالى على (ع )
توسط : ملام
(فرهنگ شیرازى 1242 -1309 ه ) (14)

هله شمع بزم صفوت در برج لافتایى ----- گل گلشن ولایت مه برج هل اتایى
كه وسیله نجاتى و صحیفه وجودى ----- و خلیفه رسولى و لطیفه خدایى
همه خلعت و صفایى كه خلیل را سلیلى ----- همه رفعت و علائى كه على مرتضایى
هله برفراز، شاها! به فلك لواى دولت ----- كه خدا پس از پیمبر به تو داده كدخدایى
بفراز چتر میرى بفروز تخت شاهى ----- كه به جز تو كس نزیبد به بزرگى و كیایى
بگذار شهر غربت بدر آز چاه عزلت ----- بنشین به تخت عزت كه عزیر مصر مایى
تو شهاب دیوسوزى بستان ز دیو خاتم ----- مگذار تا نشیند به سریر پادشایى
بشكن شكوه دیوان بنشین به صدر ایوان ----- به فراز چرخ كیوان بفروز چتر شایى
ز فلك فرشته آید به تو تهنیت بگوید ----- كه خجسته باد امیرا به تو منصب كیایى
همه شب به چرخ ناهید سراید این ترانه ----- كه مبارك است تشریف جناب كبریایى
ز زلال عمر بخشت قدحى به تشنگان ده ----- نه ره است تشنه مردن چو تو مى كنى سقایى
نه عجب بودكه نسرین فلك شكار سازم ----- چو كبوتر دلم شد به هواى تو هوایى
نه ز موج بحر ترسم نه ز انقلاب دریا ----- به سفینه اى نشستم كه در او تو ناخدایى
چو نداى فقر و فخرى بشنیدم از پیمبر ----- ندهم به سلطنت دولت فقر و بینوایى
به همه دیار رفتم ز همه نشان گرفتم ----- نه كس از توام نشان داد و نگفت از كجایى
ز كست نشان چه جویم كه تو در میان جانى ----- ز دلم سراغ گیرم كه تو با دل آشنایى
يکشنبه 15/10/1387 - 20:59
پسندیدم 0
UserName