انواع مورچه ها
توسط : negar_152463
به نام خدا
انواع مورچه ها
مورچه های کشاورز:نوعی مورچه به نام مورچه های سائو برگها را در انبارهای زیرزمینی خود جمع می کنند و از فضولات کرمینه مخصوصی آنها را کود می دهند در نتیجه نوعی قارچ بر این برگها می روید که مورچه ها آنرا می خورند.
مورچه ها این سر طبیعت را که قارچها در تاریکی بهتر می رویند را هزاران سال پیشتر از انسانها می دانستند.

مورچه های برده دار:مورچه هایی هستند که برای خود غلام دارند و مورچه های ناتوان را برای خود به برده گی می گیرند.
برای این منظور پیله های مورچه های دیگر را می دزدند و می پرورانند هنگامیکه این پیله ها مورچه شدند برای آنها غلامی می کنند و از آنها فرمان می برند.این غلامداری در برخی از مورچه ها تا به جایی رسیده است که اگر غلامی در کار خود نباشد مورچه کارفرما حتی غذای خود را نمی تواند بدست بیاورد.

مورچه های دامدار:یک نوع شته از برگ درختان نوعی عسل می سازد که مطبوع طبع مورچه ها است.
مورچه ها این شته ها را اسیر کرده به لانه های خود می برند برای آنها برگ و آذوقه تهیه می کنند و مانند چوپانی که از گوسفند مراقبت می کند از این شته ها مواظبت می کنند تا از عصاره و شیره ایکه می سازند استفاده کنند.
و همچنان که انسان از گاو و گوسفند برای دوشیدن شیر نگهداری می کند و در مقابل حملات جانوران یا خطرات دیگر به دفاع برمی خیزد،مورچه ها نیز خطرات را از گله شته ها دفع می نمایند.

مورچه های گوشت خوار:در میان مورچه ها از همه هراس انگیزتر"مورچه لشکری"است که در مناطق گرمسیر زندگی می کند وتنها گوشت می خورند این مورچه ها چون لشکر می کشند ستونی به پهنای چندین سانتی متر و درازای صدها متر پدید می آورند،در این ستون مورچه های کارگر پیله ها را حمل می کنند و سربازان در پیش و پس لشکر در حرکتند.
آنهایی که این مورچه ها را دیده اند می گویند در میان سپاه آنها مورچه های درشت تری هستند که افسران سپاه محسوب می شوند هنگامی که این ستون به حرکت در می آند دیگر جز آب و آتش هیچ چیز نمی تواند از رفتار آن پیشگیری کند.  

يکشنبه 10/9/1387 - 6:5
پسندیدم 0
UserName