سه بعدى سازى عكس ها با كمك نرم افزار . . .
توسط : MCLAREN
 شركت مایكروسافت با ارائه نرم افزار جدیدى، به كاربران خود امكان ایجاد فضاهاى سه بعدى با استفاده از عكس هاى دیجیتال عادى را مى دهد. به گزارش مهر، از این پس كاربران مایكروسافت مى توانند با استفاده از نرم افزار رایگانى كه این شركت براى نصب بر سایت خود قرار داده است، به تصاویر دیجیتال خود بعد سوم ببخشند. نرم افزار «Photosynth» مایكروسافت با تجزیه ده ها عكس نواحى همپوشانى را در آنها یافته و با اتصال این تصاویر به یكدیگر فضایى سه بعدى را به كاربر ارائه مى كند. این عملیات با اتصال به اینترنت و با انجام محاسبات ریاضى انجام شده و نرم افزار پیكسل هاى تصویر سه بعدى را به آرامى از مركز كادر اصلى تصویر به سمت لبه هاى خارجى، كنار هم قرار داده و كامل مى كند.بر اساس گزارش پاپ ساینس، پس از تكمیل تصویر، كاربر مى تواند به راحتى در این فضاى سه بعدى مجازى حركت كرده و زاویه دید را به هر جهتى، تغییر دهد. به گفته مایكروسافت افراد مى توانند از این نرم افزار جهت تصویر سازى، ارائه تحقیقات و سرگرمى استفاده كنند. این نرم افزار در حال حاضر در دسترس كاربران بوده و افراد مى توانند با مراجعه به سایت مایكروسافت، به این نرم افزار به صورت رایگان دسترسى پیدا كنند.
جمعه 8/9/1387 - 12:58
پسندیدم 0
UserName