اسامی پیامبران (تعدادی از حضرت ها)
توسط : gemboy

 اسامی بعضی از پیامبران را اینجا می گذارم.

حضرت شیث

حضرت ادریس

حضرت نوح

حضرت هود

حضرت صالح

حضرت ابراهیم

حضرت اسماعیل

حضرت اسحق

حضرت خضر

حضرت لوت

حضرت یعقوب

حضرت یوسف

حضرت ایوب

حضرت شعیب

حضرت موسی

حضرت یوشع

حضرت طالوت

حضرت داود

حضرت ناتان

حضرت سلیمان

حضرت کالیب

حضرت حزقیل

حضرت اعلی پیغمبر

حضرت القانا

حضرت سموئیل

حضرت لقمان

حضرت احیاء

حضرت شعیا

حضرت الیاس

حضرت الیسع

حضرت حیقوق

حضرت دوالکفل

حضرت یونس

حضرت ارمیا

حضرت شمعون

حضرت دانیال

حضرت زکریا

حضرت عیسی

حضرت عزرا

حضرت جرجیس

حضرت محمد (ص)

--------------------------------

منبع:سایت دانش

---------------------------------

شنبه 25/8/1387 - 14:45
پسندیدم 1
UserName