قوانین والیبال
توسط : fal343
قوانین والیبال
۱- طول زمین والیبال ۱۸ و عرض آن ۹ است. ۲- یک تیم والیبال متشكل از ۶ تا ۱۲ بازیکن می باشد كه از این تعداد یک نفر بازیکن لیبرو – آزاد است.۳- وظایف کاپیتان: شركت در قرعه كشی – انتخاب زمین یا سرویس اول۴- کاپیتان با نوار ۸ سانتی روی سینه زیر شماره شناخته می شود.۵- كفش مسابقات نباید یکرنگ باشد.۶-فقط کاپیتان حق صحبت با داور را دارد. ۷-حضور هر تیم با كمتر از ۶ بازیکن در مسابقه به باخت آن تیم ختم می شود.۸-در سیستم بازی تنبیهات شامل جرائم مختلفی است.۹- مربی به دو طریق بازیکن را تعویض می كند:    ۱) استفاده از وسایل الكترونیک   ۲) اعلام تعویض با صدای بلند توسط مربی۱۰- دادن علامت تعویض قبل از تعویض توسط مربی ضروری است و تعداد تعویض با انگشتان دست نشان داده می شود.۱۱- برای تعویض مجدد بایستی ۱ امتیاز (یک رالی) رد و بدل شود.۱۲- داشتن راكت شماره دار برای تعویض ضروری است.۱۳- هنگام دفاع برخورد توپ به دست بازیکن مدافع، یک ضربه حساب نمی شود.۱۴- وقفه های قانونی، استراحت و تعویض است.۱۵- عدم اطلاع مربی از قوانین، جرایمی را در پی دارد.۱۶- اولین جریمه تاخیر، اخطار تاخیر است.۱۷- وقفه ها می تواند به دلایل: قطع برق- پارگی تور- شكستگی آنتن باشد.۱۸- در جا به جایی سالن به هر دلیل، بازی گیم آخر، از ابتدا شروع می شود.۱۹- در مورد قطع بازی در یک سالن تا ٤ ساعت، ادامه بازی از امتیاز آخر است.2۰- رفتار ناپسند بازیکن در ابتدا اخطار شفاهی دارد.2۱- رفتار ناپسند بعدی بازیکن، باعث كارت زرد می شود و توپ را برای سرویس به تیم مقابل می دهند.2۲- یک تیم در داشتن یا نداشتن لیبرو مختار است.2۳- شماره بازیکنان از ۱ الی ۱۸ مجاز است.2۴- لیبرو بدون اجازه داور وقتی كه بازی در جریان نباشد در منطقه چهار می تواند تعویض شود.2۵- در صورت مصدومیت لیبرو با اجازه داور فقط برای آن بازی، فرد دیگری لیبرو می شود.2۶- در پایان هر ست، تیم ها، زمین ها را عوض می كنند.۲۷- وقفه بین هر ست ۳ دقیقه می باشد.۲۸- در مسابقات مهم می توان وقفه بین ست ها را تا ۱٠ دقیقه افزایش داد.۲۹- استتار به دو صورت فردی و گروهی می باشد.۳۰- خطاهای سرویس: ۱) مدت زمان سرویس از سوت داور ۸ ثانیه می باشد.۲) جا نگرفتن در منطقه سرویس.۳) پای سرویس زننده روی خط قرار می گیرد.٤) با دو دست یا سر و پا بزند.٥) رعایت نكردن چرخش.۶) رها نكردن توپ هنگام زدن سرویس.
چهارشنبه 22/8/1387 - 9:57
پسندیدم 0
UserName