شعر محصل روز دانش آموز
توسط : mansoor43
بنام خدا                                                  13/8/1381                                    محصلاختر و ماهی فروزانی محصل         تو آن جوایا ی عرفانی محصل به دنیای که تاریک است ازجهل          همان خــورشیدتابانی محصلزعظمت جهل و ظلمت خوارگردد          مهی زینت به کیوانی محصل بخوان قرآن کلام حـــی داور        یقین حافظ به قـرآنی محصلهمه فکــرت بود آینده سازی        تو از آینده ســـازانی محصل کلاس و مـدرسه خرم زبویت        گلی و لاله ای جانــی محصلبجنگ با جهل یارا ای محصل        یقیناً شیــــــرمیدانی محصل قسم قرآن که خورده برقلم ها         اداء حقش تو می دانی محصلدرختت بارو با علــم و دانش        همان معدن که پنهانی محصلبه فکر و ذکر داری صد معما         به خدمت نسل انسانی محصل ده وسه مــه زآبان است مبارک        گــر  بگشا ز پیشانی محصلعجب روزخوشی داری گرامی        شعاع عهــد و پیمانی محصلتو منصوری بخوان اشعاربرتر         کتاب علــم وعرفانی محصلشاعر: منصور مقدمبه مناسبت روز سیزده آبان روز دانش آموز
دوشنبه 13/8/1387 - 16:17
پسندیدم 2
UserName