معما با جواب؟
توسط : mohamad7

*یک فیل چگونه از درخت بالا می رود؟ به سختی

*یک نفر 100 اجر می خرد 99 تا به کار می رود با ان یک اجر چه کار می کند؟دور می ندازه

پنج شنبه 9/8/1387 - 14:8
پسندیدم 0
UserName