واحد شمارش
توسط : mohsenpour

واحد شمارش

 

واحد شمارش   انسان وشتر  نفر

"  "  كفش وجوراب  جفت

"  "  سیگار  نخ

"  "  صابون  قالب

"  "  تخم مرغ  دانه

"  "  گواهینامه  فقره

"  "  درب وپنجره  عدد

"  "  مغازه ، خانه ، باغ      باب

"  "  درخت  اصله

"  "  پتو وفرش  تخته وعدل

"  "  پارچه  توپ وعدل

"  "  تفنگ  قبضه

"  "  كاغذ  بند

"  "  كتاب ومجله  جلد

"  "  هواپیما وكشتی  فروند

"  "  سگ وپلنگ  قلاده

"  "  گل وآهن آلات  شاخه

"  "  چك بانكی  فقره

"  "  گوسفند وگاو  راس

"  "  درخت  اصله

"  "  نان  قرص

دوشنبه 22/7/1387 - 14:2
پسندیدم 0
UserName