عشق
توسط : heti_cc

عشق باغم گره خورده و هر کدام نشانی برای دیگری است هیچ کدام به تنهایی قادر به ظاهر شدن نیست و رشد هر یک در گرو رشد دیگری است اگر این دو با هم دشمن شوند اشک در میانشان جاری میشود و هر دویشان را در خود حل میکند و به آفرینش دوباره خود باز میگردند و این قصه تکرار میشود و انسان در تکرار جنون خود دیوار قلعه این آشوب میشود.م

 

خدایا تو مرا دوست میداری با همه  و زشتی ها وعیب ها و  زیبایی های روحم. و من از خود متنفرم به سبب عیب هایی که تو در آنها مرا از خود با خبر کردی و خود را دوست میدارم اگر دوستم بداری و دوست داشتن تو وقتی  به کمال می نشیند که تو مرا با همه عیب ها و صفاتم دوست بداری.م


جمعه 19/7/1387 - 18:32
پسندیدم 0
UserName