كلیدهای تركیبی در محیط word
توسط :

با توجه به كارایی محیط word وامكانات آن برای نوشتن وهمچنین برای دسترسی سریع وآسان به بعضی از سمبل ها در هنگام نوشتن لازم می شود بنابراین برای استفاده ی همه ی عزیزان تعدادی از كلیدهای تركیبی مورد استفاده در زیر آورده می شود . آن چه كه ذكر می شود حاصل تجربه ی شخصی است واحتمال خطا در آن نیز خالی از اشكال نیس

تعدادی از كاربردهای كلیدهای تركیبی در محیط    2003   و  2007 word    از قرار زیر است .

       علامت تعجب      !                عدد 1  +   shift                                                                                           علامت بسته     ‏‏‎]               عدد 2  +   shift                    علامت باز     ‏‏‎[                 عدد 3  +   shift                                                               واحد پول    ‏‏‎ ریال              عدد 4  +   shift                                                                                                    علامت درصد    %            عدد5  +   shift                                                                         علامت     ^ ‏‏‎             عدد 6  +   shift                                                                كلمه ی                عدد 7  +   shift                                                                              علامت ضربدر    ‏‏‎×             عدد 8   +   shift                                                                   پرانتز بسته     ‏‏‎)              عدد 9  +   shift                                                                پرانتز باز    (              عدد o   +   shift                                                                علامت       ـ                    ـ    +   shift                                                                              علامت      ‏‏‎+                   +    +   shift                                                                

علامت تشدید     ّ              حرف پ +   shift                                                               

              علامت فتحه         َ                    حرف ض (  Q)  +   shift                                                                                                               علامت  تنوین فتحه           حرف ص   ( W) +   shift                                                                       علامت  ضمه          ُ                     حرف  ث    ( E) +   shift                                                                 علامت  تنوین ضمه          ٌ                        حرف ق   ( R) +   shift                                                                 علامت                                  حرف ع   ( U) +   shift                                                                              علامت  همزه ی ه       ة                      حرف ه    ( I  ) +   shift                                                                       علامت تقسیم  (  ÷  )                      حرف خ  ( O) +   shift                                                                            علامت بسته     }                       حرف ج         +   shift                ‍‍‍‍‍                                                              علامت  باز     {                       حرف چ         +   shift                                                                

              علامت كسره         ِ                           حرف ش   ( A ) +   shift  

              علامت  تنوین كسره       ٍ                          حرف س   ( S ) +  shift                                                                             علامت  ساكن       ْ                        حرف ی   (  D ) +   shift                                                                              علامت  سه نقطه                         حرف ب   (f  ) +   shift                                                                              كلمه ی لا        لا                        حرف ل   ( G) +   shift                                                                                            حرف آ مد دار      آ                        حرف ا   (  H) +   shift                                                                              علامت  ویرگول باز                             حرف ت (  J) +   shift                                                                               علامت  ویرگول بسته                               حرف ن (K ) +   shift                                                                                            حرف ك      ک                           حرف م ( L ) +   shift                                                                              علامت  دو نقطه      :                          حرف ك           +   shift                                                                                            علامت  نقطه و كاما     ؛                         حرف گ            +   shift                                                                              علامت  بسته       »                         حرف ظ     ( Z  )+   shift                                                                              علامت  باز       «                         حرف ط     (X   )+   shift                                                                              علامت بسته یا كمتر       >                         حرف ز      (C   )+   shift                                                                              علامت  باز یا بیشتر       <                         حرف ر      (V   )+   shift                                                                              همزه ی پایه دار      أ                         حرف ذ      (B   )+   shift                                                                همزه ی ساكن      ٱ                         حرف د      (C   )+   shift                                                                                            همزه ی بدون پایه     ء                       حرف ئ      (M   )+   shift                                                                                            همزه ی پایه دار ؤ     ؤ                         حرف و                +   shift                                                                                            علامت كاما      ،                          نقطه                   +   shift                                                                

              علامت سوال      ؟                    علامت اسلش  (  /   )+   shift        

                                                              

 

جمعه 19/7/1387 - 12:2
پسندیدم 3
UserName