اموزش مقدماتی برنامه اکسل
توسط : morteza6360
برنامه اکسل که به آن برنامه صفحه گسترده هم می گویند نرم افزاری است که به وسیله آن می توان کار حسابداری را انجام داد و بعد از آن کارهایی نظیر ذخیره و چاپ و ادیت  باز کردن برنامه اکسل :برای باز کردن یا فعال کردن برنامه اکسل دو راه وجود دارد الف ) دابل کلیک کردن بر روی short cut   برنامه Excel ب) با زکردن منوی شروع  رفتن به گزینه All programs پیدا کردن مجموعه افیس به نام Microsoft Office کلیک کردن بر روی برنامه Excel پس از اینکه برنامه اکسل باز شد می توان پس از آشنایی با گزینه ها و منوها می توان برنامه حسابداری ساده ای را انجام داد مشخصات برنامه اکسل و آشنایی با آن :زمانی که برنامه اکسل باز می شود و صفحه آن نمایان می شود در ابتدا مشاهده می کنیم که این صفحه جدول بندی شده است که این جداول بصورت فرضی و برای راحت تر شدن کار کاربر ایجاد شده است .* برای کشیدن جدول در اکسل کافی است تعداد مورد نظر از جدول هایی را که بصورت فرضی کشیده شده است را انتخاب کنیم و پس از آن روی جدول های انتخاب شده کلیک راست کرده و گزینه Format cell..  را انتخاب می کنیم بعد از آن از پنجره باز شده به سربرگ Border رفته و با استفاده از خطوطی که نمایان است جدول خود را طراحی می کنیم  * در برنامه اکسل ستونها با حروف انگلیسی و سطر ها با اعداد نمایش داده می شود که نام هر سلول متشکل از ستون و سطر است مثل : B1 , A1  و برای اضافه کردن سطر یا ستون بر روی آنها رفته و پس از کلیک راست کردن گزینه Insert را انتخاب می کنیم . * در نواری که در زیر نوار عنوان قرار دارد و به نام fx معروف است می توان توابع و فرمول های برنامه اکسل را نوشت * کادری که در سمت چپ نوار fx قرار دارد نام سلول فعال را نمایش می دهد . * درپایین صفحه اکسل سر برگ هایی به نام Sheet  قرار دارد که نشان گر یک صفحه مجزا می باشد که میتوان با کلیک راست کردن بر روی هر Sheet   آن هارا اضافه یا پاک کرد و یا تغییر نام داد       در نوار منو که در زیر نوار عنوان قرار دارد گزینه های زیر کاربرد بسیاری دارند : منوی File  * به وسیله گزینه New   می توان سند یا صفحه جدیدی را باز کرد .* به وسیله گزینه Open می توان فایلی که از قبل نوشته شده را باز کنیم و ادامه مطالب یا ویرایش را ادامه دهیم .* به وسیله گزینه Close می توان صفحه فعال را بست .* به وسیله گزینه Save  متنی را که تایپ شده می توان ذخیره کرد .* به وسیله گزینه Save As…  می توان سند را در جای دلخواه و با نام دیگری ذخیره کرد. نکته : با استفاده از گزینه Save سند بر روی فایل خودش ذخیره میگردد ولی با استفاده از گزینه Save As میتوان فایلی جدید حاوی متن ذخیره شده ایجاد نمود. * به وسیله گزینه Page Setup  می توان تنظیمات مربوط به صفحه فعال را انجام داد تنظیماتی مثل اندازه کاغذ ، عمودی یا افقی بودن کاغذ ، فاصله سطرها و ستنونهای متن از اول کاغذ و...* به وسیله گزینه Print Preview میتوان صفحات نوشته  شده را قبل از اینکه چاپ کنیم ببینیم * به وسیله گزینه Print… می توان فایل یا متن تایپ شده را چاپ کرد .* به وسیله گزینه Exit بطور کلی از برنامه خارج می شویم و برنامه بطور کامل بسته می شود .   منوی Edit    * با استفاده از گزینه Undo Typing  می توان به یک مرحله قبل برگشت که با هر بار کلیک کردن تغییرات انجام شده به عقب بر می گردد .* سه گزینه Cut , Copy , Paste   برا ی بریدن ، کپی کردن قسمتی از سلول  یا تمام سلول استفاده می شود که باید قبل از کلیک کردن بر روی گزینه های مورد نظر ابتدا متن سلول مورد نظر را انتخاب کنیم . * با استفاده از گزینه Delete می توان محتوای یک یا چند سلول را پاک کرد . * با استفاده از گزینه Delete Sheet  می توان آن صفحه ای که فعال است را پاک کنیم . * برای پیدا کردن حروف یا لغات مورد نظر از گزینه  Find  استفاده می کنیم . * برای جایگزین کردن کلماتی که در Find یافته ایم کلمه مورد نظرمان را در گزینه Replace تایپ می کنیم .  منوی View   * با استفاده از گزینه Normal  می توان چگونگی نمایش دادن صفحه اکسل را تعیین کرد  . *  با استفاده از گزینه Tool bars  می توان ابزار هایی که کاربرد زیادی دارند به نوار ابزار اضافه کرد . * با استفاده از  گزینه  Formula bar می توان کادر Fx را درصفحه  اضافه کنیم .  * برای زدن سربرگ و پاورقی که درتمام صفحات قابل چاپ است ازگزینه Header and Footer استفاده می نماییم * با استفاده از گزینه Zoom  می توان برای تایپ راحت تر صفحه را بطور مجازی بزرگتر کرد . * برای وارد کردن توضیحات در مورد یک سلول از گزینه Comment استفاده می کنیم .  منوی Insert   * با استفاده از گزینه Cell  می توان یک سلول جدید ساخت . * با استفاده از گزینه Rows می توان یک سطر جدید به سطر ها اضافه کرد . *با استفاده از گزینه  Columns  می توان یک ستون جدید اضافه کرد . * برای کشیدن نمودارهای مختلف  از گزینه  Chart استفاده می کنیم . * برا ی وارد کردن کاراکترهایی که در روی صفحه کی بورد وجود ندارد از گزینه Symbol  استفاده می کنیم کاراکترهایی مثل ⌂  ∑  ¥  ≠ â   Ø  Æ  ö     و ... * برای نوشتن توابع از گزینه Function استفاده می کنیم . * در گزینه Picture   گزینه های دیگری وجود دارد که در ذیل شرح آنها داده شده است .  الف ) برای اضافه کردن عکس هایی که در ویندوز وجود دارد از گزینه Clip Art استفاده می کنیم . ب ) برای وارد نمودن عکسی خارج ازعکسهای موجود در ویندوز از گزینه From File استفاده می نماییم .  ج ) برای نوشتن متون هنری از گزینه Word Art استفاده می کنیم  منوی  Format  * در گزینه   Rows  می توان اندازه سطرها را کم یا زیاد کرد و یا یک سطر را به حالت مخفی  در آورد * در گزینه Columns می توان اندازه ستون ها را کم و زیاد کرد و یا یک ستون را به حالت مخفی در آورد .  * در گزینه Sheet  می توان یک شیت  را تغییر نام داد و برای آن تصویر پشت زمینه قرار دارد و یا رنگ سر برگ برای آن انتخاب کرد  .   منوی Tools   *  در این منو تنظیمات مربوط به اشتراک گذاشتن یک فایل قرار دارد * با استفاده از گزینه Spelling  می توان از دیکشنری و امکان غلط یابی نرم افزار استفاده کرد  .   * از گزینه آخر که Option نام دارد تنظیمات کلی که مربوط به خود نرم افزار می شود را تنظیم می کنیم .     جدول مربوط به کلید های میانبر :    
نام کلید کاربرد نام کلید کاربرد
Ctrl + N باز کردن یک صفحه جدید Ctrl + F پیدا کردن کاراکترها
Ctrl + O باز کردن یک فایل Ctrl + H جایگزین کردن کاراکترهای جدید به جای کاراکتر قبلی
Ctrl + S ذخیره کردن فایل Ctrl + F9  کوچک کردن صفحه  
Ctrl + P چاپ کردن یک سند Ctrl + F10 بزرگ کردن صفحه 
Ctrl + Z برگشت به عقب TAB رفتن به خانه یا سل بعدی
Ctrl + Y برگشت به جلو F7 خواندن و گرامرهای تایپ شده
F12 ذخیره کردن در جای جدید  Ctrl + 1  باز کردن تنظیمات مربوط به سلول
F1 راهنمایی در مورد ورد Alt+shift تغییر زبان نوشتن

 نکات مهم : ü     تابع SUM برای جمع کردن استفاده می شود ü     تابع MAX  برای نمایان کردن بزرگترین عدد در داخل سلول ها استفاده می شود . ü     تابع MIN برای نمایان کردن کوچکترین عدد در داخل سلول استفاده می شود . ü     تابع AVERAGE برای گرفتن میانگین و معدل استفاده می شود . ü     تابع COUNT   برای شمارش  تعداد سلول های پر شده استفاده می شود  . ü     برای ضرب کردن یک سلول در یک واحد از علامت * استفاده می کنیم ü     برای تقسیم کردن یک سلول در یک واحد از علامت / استفاده می کنیم ü     برای تفریق کردن یک سلول در یک واحد از علامت -  استفاده می کنیم ü     **** حتماً برای نوشتن فرمول باید در ابتدا از علامت = استفاده کنیم و بعد از آن از علامت پرانتز .ü  **** برای فرمول نوشتن برا ی سلول های منظم که در یک ستون قرار دارند ابتدا سلول اول را نوشته و از علامت : استفاده می کنیم و سپس سلول آخر را می نویسم مثال : برای جمع کردن اعداد بین A1  تا A5 فرمول را بصورت روبرو می نویسیم :                                   ( A5 : A1 ) SUM = ü   **** برای فرمول نوشتن برا ی سلول های نامنظم که در یک ستون قرار ندارند باید سلول ها را به ترتیب نوشته و از  علامت ; استفاده کنیم مثال : برای جمع کردن اعداد بین داخل سلولهای A1  و  B5 و C3 فرمول را بصورت روبرو می نویسیم :                                   ( ;C3 ;B5 A1 ) SUM = ü     برای پاک کردن خطوط مجازی که در صفحه قرار دارند از کلید  Merge and senter  که بصورت حرف a در نوار ابزار قرار دارد  استفاده می کنیم . ü     علامت در نوار ابزار کاری تابع Sum  که جمع کردن اعداد است را انجام می دهد .      

چهارشنبه 17/7/1387 - 18:4
پسندیدم 4
UserName