انواع خواب
توسط : Laahoot
پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)فرمودند:خواب بر هفت قسم است:1-خواب غفلت:که خوابیدن درمجلس پند ویادآوری می باشد.2-خواب بدبختی:که خوابیدن دروقت نماز است.3-خواب لعنت:خوابیدن صبحگاه است.4-خواب عقوبت وعذاب:خوابیدن بعد ازنمازصبح است.5-خواب راحت:خوابیدن هنگام ظهر(خواب قیلوله)است.6-خواب رخصت:خوابیدن پس ازنمازعشاء است.و7-خواب حسرت:که خوابیدن درشب جمعه است.           (دارالسلام/نوری)           
پنج شنبه 28/6/1387 - 11:59
پسندیدم 0
UserName