سخنان بزرگان
توسط : mohbet

اول از همه برایت آرزو میكنم كه عاشق شوی ،

و اگر هستی ، كسی هم به تو عشق بورزد ،

و اگر اینگونه نیست ، تنهاییت كوتاه باشد ،

و پس از تنهاییت ، نفرت از كسی نیابی.

آرزومندم كه اینگونه پیش نیاید .......

اما اگر پیش آمد ، بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی كنی.

برایت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی ،

از جمله دوستان بد و ناپایدار ........

برخی نادوست و برخی دوستدار ...........

كه دست كم یكی در میانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد .

و چون زندگی بدین گونه است ،

برایت آرزو مندم كه دشمن نیز داشته باشی......

نه كم و نه زیاد ..... درست به اندازه ،

تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قراردهند ،

كه دست كم یكی از آنها اعتراضش به حق باشد.....

تا كه زیاده به خود غره نشوی .

و نیز آرزو مندم مفید فایده باشی ، نه خیلی غیر ضروری .....

تا در لحظات سخت ،

وقتی دیگر چیزی باقی نمانده است،

همین مفید بودن كافی باشد تا تو را سرپا نگاه دارد .

همچنین برایت آرزومندم صبور باشی ،

نه با كسانی كه اشتباهات كوچك میكنند ........

چون این كار ساده ای است ،

بلكه با كسانی كه اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیر میكنند .....

و با كاربرد درست صبوریت برای دیگران نمونه شوی.

و امیدوارم اگر جوان هستی ،

خیلی به تعجیل ، رسیده نشوی......

و اگر رسیده ای ، به جوان نمائی اصرار نورزی ،

و اگر پیری ،تسلیم نا امیدی نشوی...........

چرا كه هر سنی خوشی و ناخوشی خودش را دارد و لازم است

بگذاریم در ما جریان یابد.

امیدوارم سگی را نوازش كنی ، به پرنده ای دانه بدهی و به آواز یك

سهره گوش كنی ، وقتی كه آوای سحرگاهیش را سر میدهد.....

چراكه به این طریق ، احساس زیبایی خواهی یافت....

به رایگان......

امیدوارم كه دانه ای هم بر خاك بفشانی .....

هر چند خرد بوده باشد .....

و با روییدنش همراه شوی ،

تا دریابی چقدر زندگی در یك درخت وجود دارد.

به علاوه امیدوارم پول داشته باشی ، زیرا در عمل به آن نیازمندی.....

و سالی یكبار پولت را جلو رویت بگذاری و بگویی :

" این مال من است " ،

فقط برای اینكه روشن كنی كدامتان ارباب دیگری است !

و در پایان ، اگر مرد باشی ،آرزومندم زن خوبی داشته باشی ....

و اگر زنی ، شوهر خوبی داشته باشی ،

كه اگر فردا خسته باشید ، یا پس فردا شادمان ،

باز هم از عشق حرف برانید تا از نو بیآغازید ......

اگر همه اینها كه گفتم برایت فراهم شد ،

دیگر چیزی ندارم برایت آرزو كنم ......................

 

ویكتور هوگو

 

سه شنبه 19/6/1387 - 18:57
پسندیدم 0
UserName