آفاق بهار
توسط : mohbet

من از آفاق بهار آمده ام

من از آفاق بهار آمده ام

 

من از آن راه دراز آمده ام

 

که در آن عشق روان است

 

عشق و آغوش بهار

 

به تنم روح جدید آورده

 

روحی از گلها پر

 

روحی از عشق روان

 

روحی از روح خدا

 

روح من عشق و صفا می جوید

 

روح من سبز تر ار رنگ بهار می پوید.

 

روح من صاف تر از آب روان می خواهد.

سه شنبه 19/6/1387 - 18:25
پسندیدم 0
UserName