ساعت خود را با پرتو های گاما تنظیم كنید2
توسط : sm1372
همدم ستاره-سیاه چاله- نیز همچون یك كاوش گر اطلاعاتی عمل می كند؛و بسته به فاصله اش تغییرات میدان مغناطیسی ستاره را در تغییرات سیگنال های پرتو گاما بازتاب‌ می دهد. علاوه بر آنچه گفته شد، دلیلی هندسى نیز می تواند گسیل این میزان از پرتو گاما را توجیه كند؛بر طبق فرمول معروف آلبرت اینیشتین (E=mc2) ماده و انرژی یكسان هستند و جفت ذره و ضد ذره می توانند متقابلا باعث از بین رفتن (خنثی كردن) نور شوند. با قرینه هنگامی كه پرتو های گامای پر انرژی با پرتو های نور ستاره برخورد می كنند،می توانند تبدیل به ماده (جفت الكترون و پادالكترون) شوند. بنا بر این پرتو های نور ستاره به پرتو های گاما شباهت دارند؛ مه ای كه منبع پرتو های گاما را به هنگام گذر سیاه چاله از پشت ستاره تشكیل می دهد و تا حدودی منبع اصلی را پنهان می كند.گیلامی دوبوس از آزمایشگاه اختر فیزیك رصدخانه گرینوبل در پایان افزود: جذب تناوبی پرتو های گاما تصویری بسیار جالب از تولید جفت ماده و ضد ماده از نور می باشد، اگرچه كه دیدگاه شتاب ذرات را در این سیستم در پرده ای از ابهام فرو می برد. 

 

سه شنبه 19/6/1387 - 16:49
پسندیدم 0
UserName