ساعت خود را با پرتو های گاما تنظیم كنید1
توسط : sm1372
ساعت خود را با پرتو های گاما تنظیم كنید اخترشناسان برای نخستین بار با بهره گیری از رصدخانه H.E.S.S منشا پرتو گامایی را در فضا یافته اند كه همانند یك ساعت طبیعی عمل می كند.  این پرتو ها كه از پر انرژی ترین پرتو های گامای كشف شده می باشند ، از یك سیستم دوتایی با عنوان LS 5039 گسیل می شوند؛ این سیستم كه از ستاره ای آبی رنگ با جرمی بیست برابر جرم خورشید به دور همدمی ناشناخته-به احتمال زیاد یك سیاه چاله- تشكیل شده ،برای نخستین بار توسط تیم H.E.S.S. در سال 2005 میلادی كشف گردید.ما از دهه 1960 میلادی -زمانی كه نخستین تب اختر رادیویی تحت عنوان Little Green Men-1 كشف گردید-با گسیل منظم پرتو های گاما آشنا هستیم.اما همانطور كه پیش از این نیز اشاره شد، برای نخستین بار است كه چنین سیگنال های منظمی از پرتو های گامای پر انرژی(100000 بار پر انرژی تر نسبت به مورد قبلی) كشف شده است. در این سیستم، دو جرم در فاصله ای نزدیك(1.5 تا 2.5 برابر فاصله زمین تا خورشید) هر چهار روز یك بار به دو یكدیگر می گردند . دكتر پائولا چادویك عضو تیم H.E.S.S. از دانشگاه دورام در این باره می گوید: چگونگی تغییرات پرتو های گاما، LS 5039 را به آزمایشگاهی ویژه برای بررسی افزایش شتاب اجسام در نزدیكی سیاه چاله ها تبدیل  كرده است.مكانیزم های مختلف ،در تغییرات سیگنال های پرتو گامایی كه به زمین می رسند تاثیر گذار اند.با بررسی این تغییرات دانشمندان قادر خواهند بود تا اطلاعات بسیار ارزشمندی پیرامون سیستم های دو تایی از جمله LS 5039 و تحولاتی كه در اطراف یك سیاه چاله صورت می گیرد، بدست آورند. هنگامی كه سیاه چاله همدم در مقابل ستاره و زمین قرار می گیرد سیگنال های پرتو گاما به حداكثر میزان خود می رسند و هنگامی كه سیاه چاله از پشت ستاره عبور می كند، سیگنال ها بسیار ضعیف می شوند. این گونه تصور می شود كه ذرات گاز و غباری كه توسط باد ستاره ای از اتمسفر ستاره خارج شده و به سوی سیاه چاله روانه می شوند، شتاب گرفته و به سرعت شروع به گردش می كنند، در این بین افزایش دمای ذرات باعث گسیل پرتو های گاما می شود.  
سه شنبه 19/6/1387 - 16:49
پسندیدم 0
UserName