آدمک آخر دنیاست بخند...
توسط : zahraye tanha
آدمك آخر دنیاست بخند آدمك مرگ همینجاست بخند آن خــدایی كه بزرگش خوانـدی به خدا مثل تو تنهاست بخنــــد دستخطی كه تو را عاشق كرد شوخی كاغذی ماست بخنــــد فكـر كـن فكـر تو ارزشـمند اسـت فكر كن گریه چه زیباست بخنــــد صبح فردا به شبت نیست كه نیست تازه انگار كه فرداست بخنــــد راسـتی آن چـه بـه یـادت دادیـم پر زدن نیست كه درجاست بخنــــد آدمك نغمه آغاز نخوان !! به خدا آخر دنیاست بخنــــد . . . ***** -- من کی ام ؟؟
سه شنبه 19/6/1387 - 15:44
پسندیدم 0
UserName