سخنان افلاطون
توسط : parvardegareman

در جهان یگانه مایه نیكبختی انسان محبت است.

نیرومند ترین مردم كسی است كه بر خشم خود غلبه كند.

زینت انسان به سه چیز است علم ،محبت ،آزادی.

عوام ثروتمندان را محترم می دانند و خواص دانشمندان را.

به عقیده من تنها موضو عی كه شایسته است مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع كه چه كار كند تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟

كسی كه در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچه در تو نیست ، البته در روز ناسازی و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دریغ نخواهد كرد.

سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول لذائذ یاد اورد تلخی دوا را و زیاد نخورد.

آانان كه می خواهند خوب زندگی كنند باید به حقیقت نزدیك بشوند زیرا پس از نیل به مقام حقیقت یابی است كه دست از غم و اندوه دنیا دست بر می دارند.

درغگو از دروغگوی دیگر در حذر است .

با دوست طوری رفتار كن كه به حاكم محتاج نشوی وبا دشمن طوری معامله نما كه اگر كار به محاكمه كشید ظفر تو را باشد.

از نزدیكی به كسی كه قادر به حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز نما.

رقت به سه كس واجب است :

1-عاقلی كه حكم جاهلی بر او روان باشد .

2-قویی كه گرفتار ضعیفی گردد.

3-كریمی كه محتاج لئیمی باشد.

 

 

سه شنبه 19/6/1387 - 15:21
پسندیدم 0
UserName