طنزالمثل
توسط : mehdad1
1.مارازپونه بدش میومد جارو به دنبش می بست!2.لنگ کفشی در بیابان پیدانمیشه!3.دیوانه چودیوانه بیبیند می گه روت سیاه!4.کار هر کس نیست خرمن کوفتن گاونر می خواهد ودل خوش سیری چند!5.هیچ ماست بندی نمی گه مرغ همسایه ما غاز،!6.موش تو سوراخ نمی رفت می گفت بو می ده!
سه شنبه 19/6/1387 - 15:4
پسندیدم 0
UserName