غریبه آشنا...
توسط : goleroz7
چه قدر غریبانه به لحظه های زندگیم رنگ آشنایی زدی و رفتی .
تو را هیچ وقت از خاطر نمی برم که تو آشناترین غریبه ی من بودی ...
سه شنبه 19/6/1387 - 13:11
پسندیدم 0
UserName