صدا و سکوت؟؟؟
توسط : ananasesabz

خداوند برای شنیدن صدای تو به فریاد تو احتیاج ندارد ولی تو , برای شنیدن صدای خداوند به سکوت احتیاج داری.

created by :Amin

سه شنبه 19/6/1387 - 11:49
پسندیدم 0
UserName