آرزو <...>داشتن

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

وقتی به چیزی كه روزی برات آرزو بود میرسی تازه میفهمی كه آرزوش از داشتنش با ارزش تره....

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

سه شنبه 19/6/1387 - 11:47
پسندیدم 0
UserName