آفرینش غم؟؟
توسط : ananasesabz

فرشتگان روزی از خدا پرسیدند:

بار خدایا تو که بشر را این قدر دوست داری غم را دیگر چرا آفریدی؟

خداوند گفت:

غم را به خاطر خودم آفریدم چون این مخلوق من که خوب می شناسمش تا غمگین نباشد به یاد خالق نمی افتد...؟؟؟؟

سه شنبه 19/6/1387 - 11:42
پسندیدم 0
UserName