حب مال
توسط : hossin_tavakoly

فردی نزد پیامبر (ص) مراجعه وعرض کرد از مرگ ترسان  است ؛ پیامبر بدو فرمود: آیا مالی داری عرض کرد؛ بلی یا رسول الله ؛ حضرت فرمود : مالت را زود تر از خود بفرست تا از این ترس رهایی یابی.

ادمی بدنبال چیزی است که بدان علاقه مند است در صورتی که مال خود را در راه خدا صرف کند شوق اشتیاق خواهد داشت که هرچه زودتر به سرای دیگر شتافته و مال خود را که در آن سرا بصورت دیگری است دریابد.انسان بگونه ای خلق شده است  که خواسته های او نامتنهاهی است لذا درصورتی که گرفتار دنیا شود به هرآنچه دست یابد او را سیراب نمی کند درست مانند تشنه ای که از آب دریا می آشامد . علت آنست که انسان نامتناهی خواه؛ متوجه چیز متناهی و محدودی شده است .برای نجات راهی جزء آن ندارد که ابتدا هدف از خلقت خود را بیابد و در خصوص دارایی و امور دنیوی درست بیاندیشد انگاه درخواهد یافت که مال دنیا وسیله ای بیش نیست که او را به سرمنزل مقصود خواهد رساند .

در احادیث و روایات آمده است ؛ آنچه از مال تورا کار آید که رفع نیاز تو کند و هر آنچه بیشتر از آن ذخیره کنی صرفا انبار دار دیگری خواهی بودحال دیگری که وارث توست اگر فرد نیکویی باشد اگر آن مال را درراه خیرات صرف نماید او ذی صواب شده و بهره چندانی نصیب تو نگردد و اگر آن مال را در راه گناه صرف نمایدتو در گناه او شریک هستی .

 

سه شنبه 19/6/1387 - 10:0
پسندیدم 0
UserName