5 وارونه
توسط : senator_gorgan

 

گفت پنج وارونه چه معنا دارد ؟? خواهر كوچكم این را پرسید? من به او خندیدم? كمی آزرده و حیرت زده گفت? روی دیوار و درختان دیدم? بازهم خندیدم? آنقدر خنده برم داشت كه طفلك ترسید? بغلش كردم و بوسیدم و با خود گفتم? بعدها وقتی غم? سقف كوتاه دلت را خم كرد? بی گمان می فهمی? پنج وارونه چه معنا دارد

سه شنبه 19/6/1387 - 3:24
پسندیدم 0
UserName