طبیب خود باشیم

بهترین كسى كه مى‌تواند بیمارى ما را تشخیص دهد، خودمان هستیم. بیاورید روى كاغذ. بنویسید «حسد». بنویسید «بخل». بنویسید «بدخواهى براى دیگران؛ وقتى كسى به خیرى مى‌رسد، ما ناراحت مى‌شویم.» بنویسید «تنبلى در كار». بنویسد «روح بدبینى به نیكان و صالحان». بنویسید «بى‌اعتنایى به وظایف». بنویسید «علاقه به خود؛ شدیداً به خودمان علاقه داریمماه رمضان فرصتى است كه یكى‌یكى این بیماری‌ها را تا آن‌جایى كه بشود، برطرف كنیم.

مقام معظم رهبری - روز اول ماه مبارك رمضان 4/12/71

سه شنبه 19/6/1387 - 0:0
پسندیدم 0
UserName