خدا کند که بیایی.....

بنام مهربانترین 

 

چه انتظار عجیبی

چه بیخیال نشستم

نه کوششی نه وفایی

فقط نشستم و گفتم "خدا کند که بیایی" 

 

دوشنبه 18/6/1387 - 22:52
پسندیدم 0
UserName