تمبرعشق
توسط : mohbet


نامـه ای بسیار زیبا می نویسید در پاکتــی می گذارید
و آدرس را بســیار خوش خــط می نویسـید ولی اگــــر
تمبری به آن پاکت نچسبانید نامه به مقصد نمی رسد.
هرچه قدر اعـمال ما خوب باشـد تا تمبر عشق روی آن
نچسبانیم به بارگاه خداوند راه نخواهد یافت.

دوشنبه 18/6/1387 - 22:34
پسندیدم 0
UserName