تولد تا مرگ ستارگان23
توسط : sm1372
اگر ستاره غول به جای كوتوله سفید، ستاره نوترونی یا سیاهچاله شود، ممكن است یك دوتایی ایكس ری شكل گیرد. در این حالت، ماده ای كه از ستاره رشته اصلی منتقل می گردد، بسیار داغ می شود. هنگامیكه این ماده با سطح ستاره نوترونی برخورد می كند و یا به درون سیاهچاله كشیده می شود، اشعه ایكس ری منتشر می شود.

در حالت سوم، غول سرخ تبدیل به كوتوله سفید می شود و ستاره رشته اصلی تبدیل به غول سرخ می شود. وقتی گاز كافی از غول سرخ در سطح كوتوله سفید اندوخته شد، هسته اتمهای گاز به صورت درخشانی دچار گدازش می شود به این حالت نواختر می گویند. در برخی شرایط، به حدی گاز در كوتوله سفید جمع می شود كه این ستاره فشرده و متلاشی می شود. تقریبا به طور ناگهانی كربن می سوزد و كل كوتوله سفید دچار انفجار ابر نواختر نوع یك می گردد. این نوع انفجار بسیار نورانیست به حدی كه نور آن می تواند كل یك كهكشان را برای ماهها تحت الشعاع قرار دهد.

دوشنبه 18/6/1387 - 20:56
پسندیدم 0
UserName