تولد تا مرگ ستارگان20
توسط : sm1372
همه این اتفاقها از فشرده شدن هسته تا ارتجاع توپ نوترونی تنها در مدت یك ثانیه روی می دهند. البته هنوز ماجرا ادامه دارد. ارتجاع توپ نوترونی یك موج كره ای شكل به بیرون از ستاره ارسال می كند. بیشتر انرژی حاصل از این موج صرف شروع گدازش و تشكیل عناصر جدید می شود. با رسیدن موج به سطح ستاره، دما تا 200.000K افزایش می یابد. در نتیجه ستاره منفجر شده و موادی را در فضا با سرعت 15.000 تا 40.000 كیلومتر در ثانیه رها می كند. نام این انفجار مهیب ابر نواختر نوع دو است. ابر نواخترها فضا را آكنده از گاز و غباری می كنند كه ستارگان دیگر از دل آن پا به عرصه گیتی می نهند. این غنی سازی فضا، از نخستین ابر نواختر در بیلیونها سال پیش تا به اكنون ادامه دارد. ابر نواخترهای ستارگان نسل اول، عرصه را برای ستارگان نسلهای بعد مهیا كرده اند.

احتمالا ستارگان دارای سه نسلند. ستاره شناسان تا كنون جرمی پیدا نكرده اند كه متعلق به قدیمی ترین نسل ستارگان یعنی جمعیت سه ستارگان باشد. اما اعضای دو نسل جدیدتر را یافته اند. ستارگان جمعیت دو كه دومین نسل از ستارگانند حاوی مقدار نسبتا كمی از عناصر سنگینند. ستارگان سنگینتر این نسل، به سرعت از بین رفته اند بنابراین هسته های بیشتری از عناصر سنگین وارد فضا شده اند. به همین علت جمعیت یك ستارگان كه جدیدترین نسل می باشند، حاوی مقادیر بیشتری از عناصر سنگین هستند. البته مقدار عناصر سنگین در این نسل همچنان نسبت به هیدروژن و هلیوم موجود، بسیار ناچیز است. برای مثال، مقدار عناصر غیر از هلیوم و هیدروژن در خورشید كه جزء ستارگان جمعیت یك می باشد، تنها 1 تا 2 درصد است.

دوشنبه 18/6/1387 - 20:54
پسندیدم 0
UserName