تولد تا مرگ ستارگان17
توسط : sm1372
مرحله كوتوله سفید ظرف چند هزار سال، غول جانبی بخار می شود. و گدازش در هسته متوقف می گردد. هسته مركزی باعث روشن شدن پوسته های گازی اطراف خود می شود. با تلسكوپهای اولیه و بدوی كه ستاره شناسان در سالهای 1800 برای رصد استفاده می كردند، این پوسته ها شبیه به سیارات به نظر می رسیدند به همین دلیل آنها این پوسته ها را ابر سیاره ای نامیدند. هنوز هم ستاره شناسان از همین عنوان قدیمی استفاده می كنند. پس از محو شدن ابر سیاره ای، هسته باقیمانده به نام كوتوله سفید شناخته می شود. این نوع از ستارگان بیشتر حاوی كربن و اكسیژنند و دمای اولیه آنها حدود 100.000 K می باشد. مرحله كوتوله سیاه

از آنجائیكه كوتوله های سفید سوختی برای گدازش ندارند، با گذشت بیلیونها سال پیوسته سردتر می شوند و در نهایت به یك كوتوله سیاه، جرمی بسیار كدر، تبدیل می گردند. كوتوله سیاه نماد پایان چرخه زندگی یك ستاره با جرم متوسط است.
ستارگان با جرم زیاد، آنهاییكه جرمی بیش از 8 برابر جرم خورشید دارند، به سرعت شكل می گیرند و زندگی كوتاهی دارند. یك ستاره پر جرم ظرف 10.000 سال تا 100.000 سال از دل یك پیش ستاره شكل می گیرد.

دوشنبه 18/6/1387 - 20:52
پسندیدم 0
UserName