فریدون مشیری
توسط : mohana28

به دریا شکوه بردم از شب دشت

وزین عمری که تلخ تلخ بگذشت

به هر موجی که می گفتم غم خویش

سری می زد به سنگ و باز می گشت

دوشنبه 18/6/1387 - 18:14
پسندیدم 0
UserName