آن کس که بداند...
توسط : shimaa

آنـکـس کـه بـدانـد و بـدانـد که بـدانـد
اسـب شـرف از گـنـبـد گردون بجهانـد


آنـکـس کـه بـدانـد و نـدانـد کـه بــداند
بـیـدارش نـمـائـیـد کـه در خواب نمـاند


آنـکـس کـه نـدانـد و بـدانـد کـه نــداند
لـنـگان خـرک خـویش به منزل برسـاند


آنـکـس کـه نـدانـد و نـدانـد کـه نــداند
در جـهـل مـرکـب ابـد الـدهـر بـمــانــد

دوشنبه 18/6/1387 - 18:12
پسندیدم 0
UserName